AppTimeClock 3.2.6

AppTimeClock 3.2.6

AppTimeClock.com – Freeware – Windows
App Time Clock is a Free online time clock software, time attendance timesheet timecard app and work time hours tracking system for company employees and school students. Clock in from web browser, desktop computer software, smart phone app for daily shifts, project tasks and jobs, schedules, expense, absences, paid time off accrual. Export data for payroll and billing. Restrict employees only to clock in from specific IP, WIFI, device or GPS zone. Web camera and face recognition are supported to avoid buddy punch in. Barcode, QR Code, RFID and NFC scanners, notification and developer API are supported in web browser, Windows PC, Mac OS, iOS, Android. Free Plan for Unlimited Users is available! Paid Plan is flat pricing at $25 per month per company also unlimited users!

Tổng quan

AppTimeClock là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi AppTimeClock.com.

Phiên bản mới nhất của AppTimeClock là 3.2.6, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/07/2022.

AppTimeClock đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

AppTimeClock Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AppTimeClock!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản